PRIVACYVERKLARING

WIDEX 
Bij Widex (Widex A/S en alle dochterondernemingen daarvan binnen de Europese Economische Ruimte) erkennen en respecteren wij de privacy van iedereen die persoonsgegevens aan ons toevertrouwt.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform deze privacyverklaring en de voor ons toepasselijke wetgeving, en dan specifiek de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en nationale wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming (hieronder gezamenlijk aangeduid als gegevensbeschermingswetgeving). 
WAAROP DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING IS
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens op onze websites. Als u op een andere manier contact hebt met een van onze bedrijven of winkels, bijvoorbeeld als gebruiker van een van onze producten of als deelnemer aan een eenmalige enquête, verwijzen wij u naar de informatie die aan u is verstrekt op het moment van verzameling dan wel op een andere geschikte wijze. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN EN HOE WIJ DAT DOEN
U kunt altijd onze websites bezoeken en gebruiken zonder actief persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar wij hebben wel een aantal optionele diensten waarvoor registratie vereist is. Het type persoonsgegevens dat wij verzamelen is afhankelijk van de interactie tussen u en ons en de specifieke diensten die u gebruikt of die u door ons wilt laten leveren. Normaliter zal het gaan om uw contactgegevens inclusief uw naam, e-mailadres en postadres. Ook kunnen wij gevoelige informatie verzamelen over uw gezondheid als u die actief aan ons verstrekt. Tenslotte verzamelen wij met behulp van cookies en vergelijkbare technieken ook persoonsgegevens over u tijdens uw gebruik van onze websites. Raadpleeg ons aparte beleid inzake cookies.

ONZE DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Als u via een van onze contactformulieren persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken om contact met u op te nemen, om de gevraagde dienst te verlenen of om antwoord te geven op uw vraag (art. 6(1)(a) en art. 9(2)(a)) van de AVG).

Wanneer u vraagt om toezending per e-mail van de resultaten van een online gehoortest hebben wij uw toestemming nodig om deze informatie te versturen naar het door u verstrekte e-mailadres (art. 6(1)(a) en art. 9(2)(a)) van de AVG). Wij verwijderen uw testresultaten zodra wij ze hebben verstuurd naar het e-mailadres dat u hebt verstrekt. Widex zal resultaten van online gehoortests uitsluitend aan u verstrekken en nooit aan anderen. Ook hebt u altijd de mogelijkheid om een gehoortest te doen op onze website zonder gegevens te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken door contact met ons op te nemen. De contactgegevens hiervoor staan hieronder. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de daaraan voorafgaande verwerking. 

Als u ons vraagt om contact met u op te nemen of om u in contact te brengen met een audicien, nemen wij aan dat u ons hebt verzocht om handelingen te verrichten die kunnen leiden tot het aangaan van een overeenkomst met een audicien (art. 6(1)(b) van de AVG). In dergelijke gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens om het aangaan van een relatie tussen u en de audicien te vergemakkelijken en geven wij uw contactgegevens door aan de audicien van uw keuze of aan de audicien die het dichtst in de buurt zit van het adres dat u hebt aangegeven.

Als u actief aangeeft belangstelling te hebben voor de producten of diensten van Widex (bijvoorbeeld als u vraagt om een audicien contact met u te laten opnemen of als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief), kunnen wij een deel van uw persoonsgegevens gebruiken en bewaren voor direct marketing en voor het beoordelen van de effectiviteit van onze inspanningen om u als klant te krijgen. Wij beschouwen dit als zijnde in het gerechtvaardigde belang van ons als commerciële onderneming (art. 6(1)(f) van de AVG). 

Door ons worden technische gegevens verzameld en opgeslagen met betrekking tot uw gebruik van onze websites voor het onderhouden, beschermen en verbeteren van onze websites. Wij beschouwen dit als zijnde in ons gerechtvaardigde belang (art. 6(1)(f) van de AVG).    

MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN 
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen voor zover dat noodzakelijk is en voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij wisselen persoonsgegevens uit tussen relevante bedrijven binnen Widex als dat noodzakelijk voor ons is om te voldoen aan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.
  
Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan externe dienstverleners, die zich daarbij houden aan strikte instructies die zij van ons hebben gekregen, voor technische ondersteuning, voor de beoordeling van de bruikbaarheid van onze websites of voor andere soorten administratieve of technische diensten die worden uitgevoerd binnen het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Dergelijke externe dienstverleners zullen uw persoonsgegevens niet verwerken of verstrekken voor hun eigen doeleinden en Widex zorgt ervoor dat zij voldoende garanties bieden ten aanzien van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waar zijn toegang tot krijgen. 
 
Wij verstrekken uw contactgegevens aan een externe audicien dichtbij de door u aangegeven locatie als u specifiek hebt gevraagd om een audicien contact met u te laten opnemen.

Wij kunnen met behulp van cookies of vergelijkbare technieken bepaalde informatie over uw apparaat- of websitegebruik delen met externe dienstverleners voor analytische doeleinden. Wij delen dergelijke informatie alleen als u akkoord gaat met het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment afwijzen (opt-out). Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons beleid inzake cookies.
 
OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 
Wij kunnen de over u verzamelde persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zorgen er bij overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte voor dat wij voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften en gebruiken de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen of andere contractuele overeenkomsten die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, onder andere om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of boekhoud- of verslagleggingsverplichtingen. 

De gezondheidsgegevens die wij over u verzamelen als u een online gehoortest doet en ons hebt verzocht om u de resultaten per e-mail toe te sturen, worden direct verwijderd nadat de e-mail is verzonden naar het door u verstrekte adres. Widex zal resultaten van online gehoortests uitsluitend aan u verstrekken en nooit aan anderen. 

Als u actief aangeeft belangstelling te hebben voor de producten of diensten van Widex (bijvoorbeeld als u vraagt om een audicien contact met u te laten opnemen of als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief), kunnen wij uw contactgegevens bewaren voor direct marketing. U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het versturen van dergelijke communicatie en u kunt zich te allen tijde afmelden van onze verzendlijsten. Wij zullen dan stoppen met het naar u versturen van marketingcommunicatie en zullen uw contactgegevens direct verwijderen, tenzij wij die nodig hebben om te voldoen aan een overeenkomst met u voor de verlening van een van onze diensten. 

Alle overige persoonsgegevens die zijn verkregen op onze websites bewaren wij maximaal drie maanden om ervoor te zorgen dat gevolg wordt gegeven aan uw verzoeken en om het functioneren van onze websites te controleren. 

UW RECHTEN ALS BETROKKENE
Onder bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten:

a) Inzage in uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u gegevens ontvangen over onze verwerking van uw persoonlijke informatie en een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben.

b) Vragen om correctie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben als deze informatie onvolledig of onjuist is.

c) Vragen om wissing van uw persoonlijke informatie indien er geen goede reden voor ons is om door te gaan met de verwerking daarvan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te wissen of verwijderen als u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking (zie hieronder).

d) Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie waarbij wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en u van mening bent dat in uw specifieke situatie het gebruik van uw gegevens niet gerechtvaardigd is. In dergelijke gevallen zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonlijke informatie, tenzij wij dwingende legitieme gronden hebben om daarmee door te gaan. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketing.

e) Vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geeft u het recht om ons te vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten terwijl wij nagaan of er gronden zijn voor het corrigeren of wissen van uw gegevens óf als u wilt dat wij uw gegevens die verwijderd moeten worden bewaren. 

f) Vragen om overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere partij. Mits de gegevensverwerking geautomatiseerd is, hebt u het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die u hebt verstrekt, en wel in een machineleesbaar formaat (ook wel bekend als overdraagbaarheid van gegevens). 

Als u gebruik wilt maken van een of meer van de bovengenoemde rechten kunt u per e-mail contact met ons opnemen via sar@widex.com of een brief sturen naar het volgende adres: Widex AS, Nymøllevej 6, DK - 3450 Lynge Att. GDPM
 
HOE WIJ U ZULLEN INFORMEREN OVER WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Als dat het geval is, zullen wij een bijgewerkte versie plaatsen op deze pagina.
 
HOE U CONTACT KUNT OPNEMEN MET WIDEX ALS U VRAGEN HEBT
Hebt u vragen met betrekking tot deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de Data Protection Manager van Widex via GDPR@widex.com  

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de hoofdtoezichthouder van Widex,  Datatilsynet in Denemarken,  of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.
 
Widex A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
Denemarken

Neem contact met ons op

Hebt u een vraag of een opmerking voor ons? Neem gerust contact op met Widex. Neem contact met ons op

Kies land/regio

Widex
Werner von Siemensstraat 13
2712 PN Zoetermeer
Tel. +31 (0) 85 8902 010
info.nl@widexsound.com