ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

van WIDEX B.V., gevestigd aan de Ouverturelaan 2, 2807 JT te Gouda,
gedeponeerd op 21 januari 2020 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 29023872.

Artikel 1. Begrip leverancier en wederpartij

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • leverancier: WIDEX B.V.
 • wederpartij: wederpartij van leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
leverancier en wederpartij.
Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het
verrichten van leveringen en/of diensten door de leverancier, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen
van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de
wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de leverancier niet aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1 De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een
offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door wederpartij wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod
binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij
anders aangegeven.

3.2 Leverancier kan niet aan zijn offerte worden gehouden, indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte,
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De inhoud van catalogussen, folders e.d. bindt leverancier slechts indien hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt
verwezen.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is
leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd.


Artikel 4. Levering

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van leverancier.

4.2 Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem
ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien wederpartij de afname
weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken
worden opgeslagen voor risico van wederpartij.
Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.3 Afleveringen elders dan “af fabriek”, alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de wederpartij,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 5. Levertijd

5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige
aflevering dient wederpartij leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5.2 In geval van overschrijding van de levertijd komt de wederpartij geen recht van schadevergoeding, van (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst, of enig opschortingsrecht toe, onverminderd het bepaalde in artikel 17.2

Artikel 6. Deelleveringen

Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen
zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk
te factureren.


Artikel 7. Beëindigingen van de overeenkomst

7.1 De vorderingen van leverancier op wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in onder meer de volgende gevallen:

 • indien wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier omstandigheden ter kennis komen die leverancier goede grond
  geven te vrezen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien leverancier wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
  nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
 • bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van wederpartij;

7.2 In de in artikel 7.1 genoemde gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid
van wederpartij de hierdoor door leverancier geleden schade te vergoeden.


Artikel 8. Garantie

8.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met leverancier
gesloten overeenkomst voortvloeit, is leverancier met betrekking tot enige garantie – hoe dan ook genaamd – niet gehouden.

Garantie hoortoestellen

8.2 Leverancier garandeert dat de door hem geleverde hoortoestellen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn
vervaardigd.

8.3 Indien het hoortoestel een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft wederpartij recht op herstel van de zaak
gedurende een periode van 24 maanden na factuurdatum doch uiterlijk, bij toepassing van de proefperiode, binnen 27
maanden na factuurdatum van de leverancier aan de wederpartij of zoals anders schriftelijk overeengekomen. Leverancier
kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren van de leverancier stuit. Wederpartij heeft slechts
recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van leverancier.

8.4 Van garantie zijn uitgesloten gebreken als gevolg van onoordeelkundig gebruik en gebreken als gevolg van aantasting door
oorvocht en/of oorsmeer (cerumen). De garantietermijn geldt niet voor die accessoires die aan snellere slijtage onderhevig
zijn zoals batterijen, snoeren, schaaltjes, audioschoentjes, oorstukjes, slangetjes, toonbochtjes, filters en op telefoons en
earwires voor RIC en RITE hoortoestellen.

8.5 Op schaaltjes geldt een garantietermijn van 6 maanden.

Garantie overige hoorhulpmiddelen, toebehoren en audiologische apparatuur

8.6 Leverancier garandeert dat de door hem geleverde hoorhulpmiddelen, toebehoren en audiologische apparatuur, niet zijn
de hoortoestellen, van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd.

8.7 Indien hoorhulpmiddelen (waaronder draadloos communicerende hoortoestelaccessoires), toebehoren en audiologische
apparatuur een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertonen, heeft wederpartij recht op herstel van deze zaken
gedurende een periode van 12 maanden na levering van de leverancier aan de wederpartij. Leverancier kan ervoor kiezen
om het hoorhulpmiddel, toebehoren en audiologische apparatuur te vervangen indien herstel op bezwaren van de
leverancier stuit.
Wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt
eigendom van leverancier.

8.8 Van garantie zijn uitgesloten gebreken als gevolg van onoordeelkundig gebruik. De garantietermijn geldt niet voor die
accessoires die aan snellere slijtage onderhevig zijn zoals batterijen en snoeren.


Artikel 9. Risico-overgang en Eigendomsvoorbehoud

9.1. Dadelijk nadat de producten zijn geleverd draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of
door de producten mochten ontstaan.

9.2 De door leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van leverancier totdat wederpartij alle navolgende verplichtigen
uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door
  leverancier verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door wederpartij van de overeenkomst(en).

9.3 Door leverancier afgeleverde zaken, die krachtens lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader
van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surséance van betaling van
wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is
wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9.4 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten
van leverancier veilig te stellen.

9.5 Indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is leverancier,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 2 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij
wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen.

9.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij
verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

9.7 Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter
inzage geven.
Wederpartij verplicht zich verder op eerste verzoek van leverancier:

 • alle aanspraken van wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
  verpanden aan leverancier op de wijze als bepaald in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek.;
 • de vorderingen die wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud
  door leverancier geleverde zaken te verpanden aan leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239
  Burgerlijk Wetboek;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van leverancier;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die leverancier ter bescherming van zijn
  eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale
  uitoefening van zijn bedrijf.

9.8 Indien wederpartij zich niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen houdt, is wederpartij voor elke overtreding een
boete van 10% van het nog niet betaalde gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het recht van
leverancier om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

10.1 Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient
wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het
  overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken - aan de eisen die
  gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient wederpartij deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk
aan leverancier te melden.

10.3 Niet-zichtbare gebreken dient wederpartij binnen 3 dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn
ontdekt, doch uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan leverancier.

10.4 Indien wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden
tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

10.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan omschreven in lid 2 en lid 3 van dit artikel, dan komt wederpartij
geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
leverancier een jaar.


Artikel 11. Verhelpen van klachten

11.1 Om klachten van consumenten over het functioneren van hoortoestellen al dan niet in combinatie met andere hulpmiddelen,
snel en adequaat te verhelpen, zal wederpartij zich inspannen om de klachten op eigen kracht en met eigen middelen te
verhelpen.

11.2 In het geval wederpartij er niet in slaagt om de klachten te verhelpen, zal hij contact opnemen met de leverancier en met
hem overleggen op welke wijze de onderhavige klachten kunnen worden verholpen. De wederpartij zal in geen geval,
zonder overleg met de leverancier, de klant van de wederpartij adviseren zich te wenden tot de leverancier. Indien
wederpartij zonder overleg zijn klanten doorverwijst naar de leverancier, behoudt deze zich het recht voor om de gemaakte
kosten aan wederpartij door te belasten.


Artikel 12. Prijsverhoging

Indien leverancier met wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van
de prijs: leverancier mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening
brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft wederpartij het recht de overeenkomst middels een
schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door
wederpartij te geschieden.


Artikel 13. Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de
bankrekening van leverancier. Na het verstrijken van de periode van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling
heeft plaatsgevonden, is wederpartij in verzuim; wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijke aan de wettelijke handelsrente te vermeerderen met 2%.

13.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling te vorderen.

13.3 Wederpartij kan zich niet op verrekening beroepen.

13.4 Indien wederpartij niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet is leverancier zonder voorafgaande
ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met de wederpartij gesloten
overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.

13.5 Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten,
en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 14. Creditering AHO’s

14.1 Verzoeken om creditering van geleverde AHO-toestellen kunnen schriftelijk worden gedaan tot 6 maanden na levering.
AHO-toestellen die zich in goede staat bevinden, in de originele verpakking en voorzien van alle bijgeleverde zaken zoals
gebruiksaanwijzing, doosje, schoonmaaksetje enzovoorts komen voor creditering in aanmerking.

14.2 AHO-toestellen die langer dan 6 maanden geleden geleverd zijn komen niet in aanmerking voor creditering.


Artikel 15. Creditering IHO’s

Verzoeken om creditering van geleverde IHO-toestellen kunnen schriftelijk worden gedaan tot drie maanden na de
levering of indien er verzocht is om een verlengde proefperiode tot maximaal 6 maanden na de levering. IHO-toestellen
die zich in goede staat bevinden, in de originele verpakking en voorzien zijn van alle bijgeleverde zaken zoals gebruiksaanwijzing,
etui enzovoorts, komen voor creditering in aanmerking. De kosten van de schaaltjes zijn hiervan uitgezonderd.


Artikel 16. Incassokosten

16.1 Indien wederpartij in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan is hij alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan leverancier verschuldigd.
De kosten zullen aan wederpartij in rekening worden gebracht conform het incassotarief, zoals dat is opgenomen in het
door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde en gepubliceerde schema voor advocatendeclaraties, met dien
verstande dat indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan bedoeld tarief, de werkelijke kosten
door wederpartij zullen moeten worden vergoed.

16.2 Wederpartij is verder aan leverancier de door leverancier gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties,
behoudens voor zover wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien leverancier en wederpartij
met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke
procedure hebben gevoerd en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij wederpartij volledig of
in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.


Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Leverancier is jegens wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in art. 8
(Garantie) van deze voorwaarden.

17.2 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.

17.3 Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van leverancier uitdrukkelijk
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.

17.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van leverancier.

17.5 De wederpartij is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken
van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in de
verhouding met de wederpartij is uitgesloten.


Artikel 18. Overmacht

18.1 Tekortkomingen van leverancier in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd als overmacht en kunnen niet
aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst reeds te voorzien. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier
opgeschort.

18.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid dat leverancier een prestatie die van belang is in verband
met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het
vekeer; overheidsmaatregelen die leverancier hinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; een
algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie
benodigde zaken of diensten en bovenmatig ziekteverzuim.

18.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere
rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat leverancier tot enige vergoeding van schade,
door wederpartij of derden geleden, gehouden zal zijn.

18.4 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

18.5 Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet
als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 19. Intellectuele eigendom

Leverancier behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem geleverde zaken
en de daarin vervatte en daarbij behorende programmatuur, tekeningen, ontwerpen, modellen, e.d. Het is wederpartij
zonder schriftelijke toestemming van leverancier niet toegestaan genoemde zaken/gegevens te kopiëren of op welke wijze
dan ook aan derden ter beschikking te stellen.


Artikel 20. Nietigheid

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Leverancier en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


Artikel 21. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en
leverancier, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waarin leverancier
is gevestigd. Leverancier blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke
internationale verdrag bevoegde rechter.


Artikel 22. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen leverancier en wederpartij is Nederlands recht exclusief van toepassing met uitsluiting van
het Weens Koopverdrag.

Neem contact met ons op

Hebt u een vraag of een opmerking voor ons? Neem gerust contact op met Widex. Neem contact met ons op

Kies land/regio

Widex B.V. 
Ouverturelaan 2 – Gouda
Postbus 108 – 2800 AC Gouda
Tel. 0182-683800
Fax. 0182-683826
info.nl@widex.com